Абсолютна температура

$$T = t+273$$
Вичислити   Відомо, що:
      =