Рівняння середньоквадратичної швидкості молекули

$$v = \sqrt {\frac{3\cdot k\cdot T}{m_0}}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =