Розрахунок: wYusMU - 1

 p1* V1  = 
 p2* V2
 p1* V1 =  p2* V2$$p1\cdot V1$$ = $$p2\cdot V2$$
 p1* V1 =  V2* p2$$p1\cdot V1$$ = $$V2\cdot p2$$
p1 =  
 V2* p2
/ V1
$$p1$$ = $$\frac{V2\cdot p2}{V1}$$