Розрахунок: lx3mVz - 1

η  = 
 
 P_n
/ P
η =  
 P_n
/ P
$$\eta$$ = $$\frac{P_{n}}{P}$$