Розрахунок: l1k7ca - 1

Γ  = 
 
 h
/ h_0
Γ =  
 h
/ h_0
$$\Gamma$$ = $$\frac{h}{h_0}$$