Розрахунок: jOoYVd - 1

v  = 
v0- g* t
v = v0- g* t =