Розрахунок: aMSDKV - 1

Γ  = 
 
 H
/ h
Γ =  
 H
/ h
$$\Gamma$$ = $$\frac{H}{h}$$