Розрахунок: WxUH6h - 1

φ  = 
 
 p
/ p_0
φ =  
 p
/ p_0
$$\phi$$ = $$\frac{p}{p_0}$$