Розрахунок: ECXG03 - 1

v  = 
saknis( 2* g* R)
v = saknis( 2* g* R)$$v$$ = $$\sqrt {2\cdot g\cdot R}$$
v = saknis( 2* R* g)$$v$$ = $$\sqrt {2\cdot R\cdot g}$$
v = ( 1.41421* saknis(R)* saknis(g))$$v$$ = $$(1.41421\cdot \sqrt {R}\cdot \sqrt {g})$$
v =  1.41421* saknis(R)* saknis(g)$$v$$ = $$1.41421\cdot \sqrt {R}\cdot \sqrt {g}$$